Všeobecné informácie

Informácie o cenách a dostupnosti uvedené na tejto stránke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TRUUNE nie je viazaná žiadnymi chybami alebo opomenutiami pri zverejňovaní informácií o produktoch alebo cenách v súvislosti s akýmikoľvek produktmi ponúkanými na tejto stránke.

V prípade, že je výrobok uvedený s nesprávnou cenou z dôvodu tlačovej chyby alebo chyby v cenách, máme právo vás o správnej cene informovať. V prípade, ak nebudete s úpravou ceny súhlasiť, vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť všetky objednávky výrobkov uvedených s nesprávnou cenou. Máme právo odmietnuť alebo zrušiť všetky takéto objednávky bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená a vaša kreditná karta bola zaťažená. Za predpokladu zrušenia alebo odmietnutia objednávky, vás najneskôr do dvoch pracovných dní  kontaktujeme za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde medzi nami k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa vám vrátiť do 15 dní na váš účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

Niektoré produkty a služby uvedené na stránke sú zobrazené len na informačné alebo propagačné účely a nemusia byť k dispozícii na nákup prostredníctvom stránky. Všetky produkty a služby ponúkané na nákup na webovej lokalite závisia od ich dostupnosti.

Obrázky produktov na stránke www.truune.com slúžia len na ilustračné účely. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie na presné zobrazenie farieb, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na vašom počítači presne odráža farbu výrobkov. Vaše výrobky sa môžu od týchto obrázkov mierne líšiť, najmä ak naše výrobky obsahujú prírodné zložky výrobkov, ako je napríklad drevo alebo látka.

Balenie výrobkov sa môže líšiť od balenia zobrazeného na obrázkoch na našej stránke.

Dodržiavanie zásad prepravy a vrátenia tovaru

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a riadiť sa našimi zásadami prepravy a vrátenia tovaru v súvislosti s nákupom alebo vrátením výrobkov zakúpených prostredníctvom tejto webovej lokality. Naše aktuálne zásady prepravy a manipulácie a vrátenia a výmeny sú tu zahrnuté formou odkazu a sú súčasťou týchto zmluvných podmienok.

Odkazy a obsah tretích strán

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované výlučne pre vaše pohodlie a nie ako podpora zo strany spoločnosti TRUUNE. Určitý obsah od dodávateľov tretích strán môže byť sprístupnený ako súčasť tejto stránky. Tento obsah považujeme za spoľahlivý, ale neschvaľujeme ani nezaručujeme presnosť alebo úplnosť tohto obsahu.

Zásady ochrany osobných údajov

Súkromie našich používateľov považujeme za prvoradé a na ochranu našich používateľov sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “zásady ochrany osobných údajov”). Naše aktuálne Zásady ochrany osobných údajov sú tu zahrnuté formou odkazu a sú súčasťou týchto VOP.

Ukončenie používania

Môžeme zablokovať váš e-mail alebo IP adresu, ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k všetkým stránkam alebo ich časti alebo ich používanie a okamžite odstrániť akýkoľvek obsah v rámci týchto služieb z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia, a to za akékoľvek správanie, ktoré podľa nášho názoru narúša stránky alebo je v rozpore s platnými zákonmi alebo týmito Podmienkami.

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti v súvislosti s týmito stránkami

Hoci sa snažíme poskytovať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie, adresáre a informácie na tejto stránke môžu byť neaktuálne alebo môžu obsahovať vynechané údaje, nepresnosti alebo iné chyby. Táto stránka a materiály na nej sa poskytujú “tak, ako sú”. V súvislosti s touto stránkou, jej prevádzkou, obsahom, informáciami alebo materiálmi neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky. Výslovne sa zriekame všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, akéhokoľvek druhu v súvislosti s touto stránkou alebo jej používaním, okrem iného vrátane predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Súhlasíte s tým, že my, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, partneri alebo iní zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky, obsahu alebo používania tejto stránky. Súhlasíte s tým, že toto obmedzenie zodpovednosti je komplexné a vzťahuje sa na všetky škody akéhokoľvek druhu vrátane, ale bez obmedzenia, priamych, nepriamych, kompenzačných, osobitných, náhodných, trestných a následných škôd, škôd za stratu zisku, príjmov, údajov a používania, ktoré vznikli vám alebo akejkoľvek tretej strane, či už v rámci zmluvného alebo deliktného konania, v dôsledku vášho prístupu na túto stránku alebo akúkoľvek inú hypertextovú webovú stránku a jej používania.

Autorské práva a ochranné známky

Všetok obsah obsiahnutý na internetovej stránke www.truune.com ako napríklad text, grafika, logá, obrázky, zvykové klipy, digitálne súbory na stiahnutie, kompilácie údajov a softvér (a kompilácia takéhoto obsahu), je majetkom predávajúceho alebo majetkom poskytovateľov licencií tretích strán, ktoré sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho používať, prenášať, sťahovať ani inak reprodukovať žiadnu časť internetovej stránky www.truune.com ako celok, ani jej časť. Opätovné použitie ktorejkoľvek časti internetovej stránky www.truune.com je prísne zakázané.

    0
    Nákupný košík
    Your cart is empty