Obmedzenie záruky

Všetky reproduktory značky TRUUNE sú označené výrobným číslom. V prípade zistenia akéhokoľvek narušenia alebo poškodenia týchto znakov Vám bude záruka zamietnutá.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • bežné alebo primerané opotrebenie a/alebo akékoľvek opotrebenie spôsobené zhoršením stavu výrobku TRUUNE a/alebo jeho komponentov vplyvom prostredia
 • mechanické poškodenie alebo poškodenie výrobku TRUUNE pri preprave, ktoré nemožno pripísať zavineniu spoločnosti TRUUNE a jej autorizovaného distribútora
 • poškodenie akýchkoľvek spotrebných súčastí výrobku TRUUNE, ktoré by sa používaním opotrebovali alebo vyčerpali
 • akýkoľvek výrobok TRUUNE a/alebo akýkoľvek jeho komponent, ktorý nie je zakúpený od autorizovaného predajcu/distribútora, vrátane akéhokoľvek paralelného dovozu alebo výrobkov zo šedého trhu, nesprávne alebo neautorizované komponenty, ktoré boli nahradené a/alebo použité namiesto výrobku TRUUNE, akýkoľvek výrobok TRUUNE a/alebo akékoľvek jeho komponenty, ktoré boli nainštalované, demontované, opravené, upravené, modifikované, manipulované alebo inak zasiahnuté akoukoľvek osobou/subjektom iným ako autorizovaným zástupcom spoločnosti TRUUNE a jej autorizovaných distribútorov
 • akákoľvek nesprávna inštalácia alebo pripojenie výrobku TRUUNE (vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek nesprávneho pripojenia výrobku TRUUNE k nesprávnemu napätiu alebo zdroju napájania), ktoré neboli spôsobené zavinením spoločnosti TRUUNE a jej Autorizovaných distribútorov
 • akúkoľvek nesprávnu starostlivosť, pád, nesprávnu manipuláciu, nesprávne používanie, zneužívanie alebo neprimerané či nesprávne používanie, prevádzku alebo údržbu výrobku TRUUNE
 • akákoľvek prevádzka výrobku TRUUNE s akýmkoľvek chybným, nevhodným prístrojom a/alebo prídavným zariadením
 • vystavenie výrobku TRUUNE extrémnej teplote, teplu, vode alebo iným tekutinám, hmyzu, nadmernej vlhkosti, piesku, chemikáliám, vytečeniu batérie alebo akýmkoľvek iným znečisťujúcim látkam
 • akékoľvek udalosti vyššej moci vrátane, ale nielen, zásahov vyššej moci, požiaru, blesku, tajfúnu, búrky, zemetrasenia, hurikánu, prírodnej katastrofy, tsunami, povodne, vojny, nepokojov, verejných nepokojov
 • akékoľvek iné príčiny, ktoré sú mimo primeranej kontroly spoločnosti TRUUNE a jej autorizovaného distribútora
  0
  Nákupný košík
  Your cart is empty