Prijatie zmluvných podmienok

Na tejto stránke sú uvedené Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) webovej stránky zobrazenej na adrese www.truune.com a jej pridružených domén alebo subdomén (ďalej len “stránka”). Po zverejnení na stránke sa na vás budú vzťahovať zmenené a doplnené VOP. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a skontrolovali najnovšie VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky medzi nami, sú v slovenskom a anglickom jazyku.

Používanie stránky

Táto Stránka slúži ako informačný a nákupný zdroj, ale na žiadny iný účel. Akékoľvek iné použitie tejto stránky, okrem iného vrátane reprodukcie alebo akejkoľvek úpravy, distribúcie alebo opätovného zverejnenia, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TRUUNE prísne zakázané.

Nesmiete narušiť ani sa pokúsiť narušiť bezpečnosť stránky vrátane, ale bez obmedzenia, prístupu k údajom, ktoré nie sú určené pre vás, alebo prihlásenia sa na server alebo účet, ku ktorému nemáte oprávnenie na prístup, pokusu o skúmanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete, pokusu o narušenie bezpečnostných alebo overovacích opatrení bez riadneho povolenia alebo pokusu o narušenie služby pre akéhokoľvek používateľa, hostiteľa alebo sieť. Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.

Nesmiete sa zapájať do zasielania nevyžiadanej pošty vrátane, ale nielen, akejkoľvek formy nevyžiadaných e-mailov alebo správ.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne zariadenie, softvér alebo postup, ktorý by zasahoval alebo sa pokúšal zasahovať do riadneho fungovania stránky alebo akejkoľvek transakcie vykonávanej na stránke, alebo do používania stránky akoukoľvek inou osobou.

    0
    Nákupný košík
    Your cart is empty